ផ្សាយចេញ ៖ 21-Jan-2018 03:48 am 5 months ago

*របៀបដោះអំពើគេ* វិធីធ្វើកិច្ចនេះ គឺវេមន្តអាគមទៅរកអ្នកដាក់អំពើគេវិញនេះជាក្បួនខ្មែរបុរាណ មិនថាគ្រូរ ចាម ចិន យួន ខ្មែរ ថៃ… ទេគឺអាចដោះបានដោយខ្លនឯងបាន ដោយតម្រូវអោយមានធូបបីសរសៃ ហើយជីករណ្តៅដីកំពស់ពីចង្អាម រួចយកថ្មមួយដុំម៉ាល្មមទំហំរណ្តៅដីដាក់ចូលក្នុងរណ្តៅនោះមិនកប់ដីទេ តែយើងត្រូវដឹងថាអ្នកណាដែលជាសត្រូវរបស់យើងសិន អុជធូបបីសរសៃនេះរួចយើងនិយាយថា “បើភាគី (ក…) ធ្វើអោយថ្មនេះរលាយអោយត្រូវ ” តែសំគាល់ថាថ្មនេះមិនរលាយទេ តែបើភាគី (ក…) នេះធ្វើមែនមន្តអាគមន៍ដែលភាគីដែលធ្វើនោះនិងវិលទៅរកម្ចាស់ចំណងវិញភ្លាម ។

Image may contain: one or more people

*របៀបដោះអំពើពេលគេឱ្យចំណី ឬ ភេសជ្ជៈ…* ឩទាហរណ៍ : បើសិនគេឱ្យបាយ យើងត្រូវនិយាយថា”បាយនេះសាប” បើគេឱ្យទឹក ត្រូវនិយាយថា”ទឹក នេះសាប”…! ត្រូវចាំណា៎! យើងត្រូវសំគាល់ផងប្រសិនបើមានគេឱ្យអាហារនៅពេលដែលគេហុចមកឱ្យ យើងប្រសិនបើឃើញគេឱ្យ ដោយមានដៃទ្រពីលើចំនីត្រង់ចំនុចនេះគឺភាគច្រើនគឺគេធ្វើមន្តអាគមន៍មក អោយយើងហើយត្រូវប្រយ័ត្នផង ។ គាថាសម្រាប់ដោះអំពើ÷ ឧម្ម ឬទ្ធីសន្ឋិតបារមី ទើបគ្រូប្រើអញឱ្យខាបអស់សារពើធ្មប់ អាប មេក្រមី ឃុនខាបចាយរ៉ាយខាប ឥឥខាបខាយរ៉ាយរ៉ាយ ស្វាហៈ (7ចប់) *គាថាសូត្រការពារអំពើស្នេហ៍* -ពុទ្ធំ គ្ង្រឹ គ្ង្រឹ មាមិ អរហំ មិធិតិ ព្រះពុទ្ធគុណំ ព្រះអរហំ ជិវិត អតពន្ធនំ អធិដ្ឋានមិ មិករោ ឈរនៅនុះសិន មិគៈរ្ងំ ឈរនៅនុះចុះ។ -ធម្មំ គ្ង្រឹ គ្ង្រឹ មាមិ អរហំ មិធិតិ ព្រះពុទ្ធគុណំ ព្រះអរហំ ជិវិត អតពន្ធនំ អធិដ្ឋានមិ មិករោ ឈរនៅនុះសិន មិគៈរ្ងំ ឈរនៅនុះចុះ។

Image may contain: food

-សង្ឃំ គ្ង្រឹ គ្ង្រឹ មាមិ អរហំ មិធិតិ ព្រះពុទ្ធគុណំ ព្រះអរហំ ជិវិត អតពន្ធនំ អធិដ្ឋានមិ មិករោ ឈរនៅនុះសិន មិគៈរ្ងំ ឈរនៅនុះចុះ។ *មន្តគាថា*(បង្ក្រាបអំពើអាប ធ្មប់ ខ្មោច ព្រាយ បិសាច) ៚មហំ មានតែអង្គឧ អញ្ជើញគ្រូចូលមក រោសែថោសករ្ងំ ឧព្រះភ្លើង ព្រះអាទិត្យកើតឡើង ឥតបីនឹងក្តៅ ឧឆេះ ក្រឡាឆេះសារពើឆេះ ឱមសិទ្ធីស្វាហាយ្យ ធុសនសោ ពុទ្ធំកម្ចាត់ ធម្មំកម្ចាយ កម្ចាត់មេព្រាយ កម្ចាយមេពិសអារើស ម្តាយដើម កុំបីហងមកនៅមាត់ទ្វារ កុំហងមកប្ងាំអញជាគ្រូបាធ្យាយ។

No automatic alt text available.

៚ *មន្តគាថា*(បង្ក្រាបអំពើអាប ធ្មប់ ខ្មោច ព្រាយ បិសាច) ៚ពុទ្ធោអរហំ ធម្មោអរហំ សង្ឃោអរហំ ទិម្ងំស្ងំអ្ងំឧ ស្ងំវិធាបុកយប អស្ងំវិសុលោបុកយប ឧមហាជំពូពេជ្រ ស្តេចមហាជំពូធំ ទើបគ្រូប្រើអញផ្លុំមន្ត សម្លាប់មេពិស ពិសធ្មប់ ពិសអាប ពិសច្រាបស្កន់បា ពិសព្រាយល្បាក់សា ទើបគ្រូប្រើអញ ស្តោះដល់ទៅ មេពិស ពិសព្រាយណាៗ សឹងខ្លាចចេស្តារបារមីអញហោង ៕

ដោយ មន្តអាគមខ្មែរ